Translate "zonas de interesse histórico" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


zonas de interesse histórico — obiekt zabytkowy (Polish / polski)
obiekt lub zespół obiektów stanowiący świadectwo epoki lub zdarzenia, mający wartość historyczną, naukową, kulturalną, artystyczną i podlegający ochronie prawnej

Translate zonas de interesse histórico

Learn how to say "zonas de interesse histórico" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey