Translate "zinc" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


zinc — цинк (Bulgarian / български)
Блестящо-бял метален елемент, който се покрива с корозионо-устойчив пласт във влажно време и се открива главно в сфалерита и смитсонита. Съдържа се в различни сплави, особено в месинга и никело-сребърната и се използва в металолеенето, галванизацията и з

Translate zinc

Learn how to say "zinc" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Interlingua and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey