Translate "x-stralen" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


x-stralen — рентгенови лъчи (Bulgarian / български)
Проникваща електромагнитна радиация, обикновено предизвикана от ускорение на електрони до висока скорост и внезапното им сблъскване с твърдо тяло или от вътрешни преноси на атоми с атомно число по-голямо от 10; дължината на вълните им е от около 10(-5) ан

Translate x-stralen

Learn how to say "x-stralen" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Dutch and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey