Translate "Wissnschaft" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Wissnschaft — Наука (Bulgarian / български)
Изучаване на материалния свят и елементите му посредством репродуктивни наблюдения, измервания и опити за установяване, потвърждаване или изменение на общи закони за обясняване на природата и поведението на материалния свят.

Translate Wissnschaft

Learn how to say "Wissnschaft" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Bavarian and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey