Toll Free: (800) 790-3680

Translate "Watt-tenger" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Watt-tenger — ваденово море (Bulgarian / български)
Плитко море, простиращо се край североморските брегове на Холандия, Германия и Дания. Силно динамична екосистема с приливни канали, пясъци, тиня, солени блата, брегове, дюни, устия на реки и преходна зона към Северно море. Повечето му части и особено Хола

Translate Watt-tenger

Learn how to say "Watt-tenger" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hungarian and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC