Toll Free: (800) 790-3680

Translate "Wassastoff" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Wassastoff — wodór (Polish / polski)
(H) pierwiastek chemiczny, liczba atomowa 1, najlżejszy ze wszystkich pierwiastków gaz, bezbarwny, bezwonny, bez smaku, chemicznie czynny, palny — z tlenem tworzy mieszaninę wybuchową (w temp. powyżej 500°C); w przyrodzie występuje w dużych ilościach w postaci związków, głównie — wody; jest składnikiem wszystkich kwasów i prawie wszystkich związków organicznych; ma zastosowanie w przemyśle chemicznym

Translate Wassastoff

Learn how to say "Wassastoff" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Bavarian and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC