Toll Free: (800) 790-3680

Translate "vienres" into Catalan (català)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


vienres — divendres (Catalan / català)
És el cinquè dia de la setmana. És el dia de Venus. El divendres es considera comunament com a cinquè dia de la setmana, tot i que tècnicament és el sisè.

The original Asturian definition:

vienres (Asturian)
El quintu día de la selmana n'Europa y en sistemes qu'usen la norma ISO 8601; el sestu día de la selmana nos Estaos Xuníos d'América.

Translate vienres

Learn how to say "vienres" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Asturian and Catalan by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC