Translate "vidre" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


vidre — szkło (Polish / polski)
substancja przezroczysta, bezpostaciowa, nierozpuszczalna, stanowiąca mieszaninę zakrzepłych krzemianów, będąca złym przewodnikiem ciepła i elektryczności, łatwo dająca się formować w wyższej temperaturze; powszechnie używana do wyrobu szyb, naczyń, opakowań, przedmiotów artystycznych itp.

Looking for professional Catalan translation? Now that you know what "vidre" in Polish is, Translation Services USA can provide that, too!

If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking Catalan linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate vidre

Learn how to say "vidre" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Catalan and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey