Translate "vetenskapspolitik" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


vetenskapspolitik — политика в областта на науката (Bulgarian / български)
Посока на действие, приета и прилагана от правителствена, бизнес или друга организация , насочена към подкрепа и развитие на систематични проучвания, изследвания и опити, свързани с определен аспект на материалния свят, което може да доведе до научен прин

Translate vetenskapspolitik

Learn how to say "vetenskapspolitik" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey