Translate "verbintenis" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


verbintenis — umowa (Polish / polski)
pisemne lub ustne porozumienie stron, mające na celu ustalenie czegoś, zwłaszcza wzajemnych praw i obowiązków, zgodzenie się na coś

Translate verbintenis

Learn how to say "verbintenis" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Afrikaans and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey