Translate "uitlaatpyp" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


uitlaatpyp — изпускателно устройство (Bulgarian / български)
1) Тръбопровод или тръба, през която се изхвърля отпаден материал. 2) Комбинация от компоненти, която осигурява изпускането в атмосферата на затворения поток от изгорели газове от двигателя.

Translate uitlaatpyp

Learn how to say "uitlaatpyp" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Afrikaans and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey