Toll Free: (800) 790-3680

Translate "UE" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


UE — Европейски съюз (Bulgarian / български)
Двадесет и седем нации (Белгия, България, Дания, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Люксембург, Холандия, Португалия, Испания, Обединеното кралство, Румъния, Австрия, Финландия и Швеция), които са се обединили заедно и са образували икономическа общност с общи валутни

Translate UE

Learn how to say "UE" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Cornish and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC