Toll Free: (800) 790-3680

Translate "szoftver" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


szoftver — Софтуер (Bulgarian / български)
Общ термин, използван за описание на всички програми, които могат да се използват в компютърна система. Може да бъде разделен на четири главни категории: системен, развоен, за потребителски интерфейс и приложен.

Translate szoftver

Learn how to say "szoftver" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hungarian and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC