Toll Free: (800) 790-3680

Translate "szikla" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


szikla — skała (Polish / polski)
naturalny zespół minerałów tworzący w skorupie ziemskiej większe masy, powstały w wyniku określonych procesów geologicznych
urwisko brzegu morskiego powstałe na wysokich wybrzeżach wskutek niszczącej działalności fal morskich; stromo opadający urwisty brzeg

Translate szikla

Learn how to say "szikla" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hungarian and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC