Toll Free: (800) 790-3680

Translate "szikla" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


szikla — Скала (Bulgarian / български)
Всяка съвкупност от минерали, съставяща част от земната кора. Може да не е консолидирана (като пясъка), глинеста или кална или консолидирана (като гранита, мрамора или въглищата).
Стръмен крайбрежен склон, който може да бъде и вертикален, чийто наклон до известна степен зависи от съставящите го материалите и от действащите в него ерозионни процеси. Когато се намира под преобладаващото въздействие на вълните, основата на канарата бъ

Translate szikla

Learn how to say "szikla" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hungarian and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC