Toll Free: (800) 790-3680

Translate "szervezet" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


szervezet — organizm (Polish / polski)
korporacja, agenda rządowa, instytucja, przedsiębiorstwo lub grupa ludzi zjednoczonych wspólnym planem, programem działania, wspólnymi poglądami, zadaniami
twór roślinny lub zwierzęcy, którego poszczególne części i struktury tworzą zharmonizowaną pod względem funkcjonalnym całość, wykazującą wszelkie cechy życia (przemianę materii, zdolność wzrostu, rozwoju i rozmnażania się)

Translate szervezet

Learn how to say "szervezet" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hungarian and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC