Toll Free: (800) 790-3680

Translate "szervezet (jog)" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


szervezet (jog) — organizacija (Slovenian / slovenščina)
Izraz, ki se uporablja v gospodarskem pravu, vključuje korporacije, vlado ali vladne pododdelke in urade, poslovna združenja, posesti, dobrodelne ustanove, partnerstva in zveze; dve ali več oseb, združenih zaradi skupnih interesov, ali katerokoli drugo obliko pravne ali trgovinske entitete. (Vir: BLACK) Sistematična dejavnost skupine ljudi za dosego nekega cilja, oblikovanje instrumentarija za uresničevanje tega cilja oz. struktura sama. V pravu je v ospredju interesa normiranje ustrojev različnih organizacij. (Vir: SPL)

Translate szervezet (jog)

Learn how to say "szervezet (jog)" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hungarian and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC