Toll Free: (800) 790-3680

Translate "szervezet (jog)" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


szervezet (jog) — Организация (юр.) (Bulgarian / български)
Термин от търговското право, вкл. корпорации, правителствени агенции или подразделения, бизнес тръстове, сдружения или асоциации, две или повече лица, обединени от общи интереси, или всяка друга правна или търговска общност.

Translate szervezet (jog)

Learn how to say "szervezet (jog)" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hungarian and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC