Toll Free: (800) 790-3680

Translate "sulfid" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


sulfid — sulfid (Slovenian / slovenščina)
Vsaka spojina z enim ali več žveplovih atomov z več pozitivnoelektričnimi elementi, lahko ogljikom, kovino oziroma drugim nekisikovim atomom.

Translate sulfid

Learn how to say "sulfid" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Czech and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC