Toll Free: (800) 790-3680

Translate "skogsindustri" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


skogsindustri — горска промишленост (Bulgarian / български)
Отрасъл от икономиката, в който една група предприятия е заета с управлението на широки площи с горски масиви, често за производство на продукти и изгоди като дървен материал, местообитания на диви животни и растения, чиста вода, биоразнообразие и почивка

Translate skogsindustri

Learn how to say "skogsindustri" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC