Translate "ruscellamento" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


ruscellamento — odpływ powierzchniowy (Polish / polski)
tempo spływania wody z powierzchni gleby, uzależnione od takich czynników jak tekstura gleby, nachylenie stoku, warunki klimatyczne, a także pokrycie terenu, np. trawa, las, nawierzchnia utwardzona, odkryta gleba

Translate ruscellamento

Learn how to say "ruscellamento" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Italian and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey