Translate "Quecksilberverseuchung" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Quecksilberverseuchung — замърсяване с живак (Bulgarian / български)
Наличието и изпускането във въздуха, водите и почвите на живак, било в следствие естествени явления или поради човешка дейност като горене на въглища, разработване на мини или топене на метал

Translate Quecksilberverseuchung

Learn how to say "Quecksilberverseuchung" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey