Toll Free: (800) 790-3680

Translate "prvok" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


prvok — едноклетъчни животни (Bulgarian / български)
Разновидност на евкариотни микроорганизми; структурата им варира от прости едноядрени протопласти до колониални форми, тялото им е или голо или покрито с черупка, придвижват се посредством псевдоподи, ресни или флагели; съществува тенденция за универсална

Translate prvok

Learn how to say "prvok" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Czech and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC