Toll Free: (800) 790-3680

Translate "pravni sistem" into English

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


pravni sistem — legal system (English)
The organization and network of courts and other institutions, procedures and customs, officers and other personnel concerned with interpretation and enforcement of a country's law or with advice and assistance in matters pertaining to those laws. (Source: OCT / RHW)

The original Slovenian definition:

pravni sistem (Slovenian)
Organizacija in mreža sodišč ter drugih institucij, postopkov in običajev, uradnikov in drugega osebja, povezanega z razlago in uveljavitvijo državnega prava ali s funkcijo svetovanja in pomoči v zadevah, ki se nanašajo na pravo. (Vir: OCT / RHW) Objektivno pravo, ki velja v določenem času in prostoru; v tem pomenu zajema splošna in abstraktna pravna pravila, ki so vsajena v določen družbeni sistem, iz katerega vznikajo in so v njem dejavna. (Vir: Leksikon CZ pravo)

Now that you've learned the English word for "pravni sistem", maybe you also need Slovenian translation for your document, website, or app? You're in the right place!

If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking Slovenian linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate pravni sistem

Learn how to say "legal system" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Slovenian and English by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC