Toll Free: (800) 790-3680

Translate "politikai szervezet" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


politikai szervezet — organizacja polityczna (Polish / polski)
organizacja zrzeszająca ludzi mających te same poglądy na ustrój państwa, reprezentujących interesy jakiejś grupy społeczeństwa i popierająca kandydatów na określone stanowiska

Translate politikai szervezet

Learn how to say "politikai szervezet" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hungarian and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC