Toll Free: (800) 790-3680

Translate "politikai szervezet" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


politikai szervezet — политическа организация (Bulgarian / български)
Група хора, организирана за постигане или упражняване на власт в политическия и обществен живот посредством подкрепа на кандидати за управленски постове, лобиране за предприемане на определени действия и подкрепа на определени законопроекти или правителс

Translate politikai szervezet

Learn how to say "politikai szervezet" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hungarian and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC