Toll Free: (800) 790-3680

Translate "platina" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


platina — платина (Bulgarian / български)
Проводим, ковък сребристо-бял метален елемент, много устойчив на топлина и химикали. Намира се в свободна форма или свързан с други платинови метали, особено с осмиридиум; използва се в бижутерията, лабораторните апарати, ел.контакти, зъботехника, електро

Translate platina

Learn how to say "platina" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hungarian and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC