Toll Free: (800) 790-3680

Translate "patak" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


patak — поток, ручей (Bulgarian / български)
Малка струя или вада, обикновено протичаща по неравен терен, с по-малка дължина и обем; най-вече струя която излиза директно от земята като от извор или се е появила след силен дъжд или топящ се сняг.
Тесен вход или залив, особено морски.

Translate patak

Learn how to say "patak" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hungarian and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC