Translate "oxygenium" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


oxygenium — tlen (Polish / polski)
pierwiastek chemiczny z grupy tlenowców, najbardziej rozpowszechniony w przyrodzie, liczba atomowa 8, gaz bezbarwny, bezwonny, występujący w stanie wolnym w powietrzu, niezbędny do oddychania dla większości organizmów żywych, bardzo aktywny chemicznie

Translate oxygenium

Learn how to say "oxygenium" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Latin and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey