Translate "oxygenium" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


oxygenium — кислород (Bulgarian / български)
Газообразен химичен елемент; основен елемент за клетъчното дишане и процесите на горене; намира се в земната кора и съставлява около 20% от обема на атмосферния въздух.

Translate oxygenium

Learn how to say "oxygenium" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Latin and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey