Toll Free: (800) 790-3680

Translate "omejevanje konkurence" into English

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


omejevanje konkurence — restriction on competition (English)
Article 85(1) of the EEC Treaty prohibits all agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings and concerted practices which may affect trade between member states and which have as their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition within the common market. All such arrangements are automatically null and void under Article 85(2), unless exempted by the Commission pursuant to Article 85(3). The text of Article 85 is as follows: "1. The following shall be prohibited as incompatible with the common market: all agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings and concerted practices which may affect trade between member states and which have as their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition within the common market, and in particular those which: (a) directly or indirectly fix purchase or selling prices or any other trading conditions; (b) limit or control production, markets, technical development, or investment; (c) share markets or sources of supply; (d) apply dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading parties, thereby placing them at a competitive disadvantage; (e) make the conclusion of contracts subject to acceptance by the other parties of supplementary obligations which, by their nature or according to commercial usage, have no connection with the subject of such contracts. (Source: CLAORG)

The original Slovenian definition:

omejevanje konkurence (Slovenian)
Člen 85(1) Pogodbe EES prepoveduje vse sporazume med podjetji, odločitve skupnosti podjetji in usklajene postopke, ki bi lahko vplivali na trgovino med državami članicami, z namenom preprečiti, omejiti, popačiti konkurenco na skupnem trgu. Po členu 85(2) so vsi takšni sporazumi so nični in neveljavni, razen če niso izvzeti s strani Komisije v skladu s členom 85(3). Člen 85 pravi: "Sledeče bo prepovedano zaradi neskladnosti s skupnim trgom: vsi sporazumi med podjetji, odločitve skupnosti podjetij in usklajeni postopki, ki bi lahko vplivali na trgovino med državami članicami, z namenom preprečevanja, omejevanja in popačenja konkurence znotraj skupnega trga in posebej še: (a) direktno ali posredno določanje cen ali drugih pogojev trgovanja, (b) omejevanje ali nadzorovanje proizvodnje, trgov, tehničnega razvoja ali investiranja, (c ) delitev trgov ali virov oskrbe; (d) uporaba različnih pogojev pri ekvivalentnih transakcijah z drugimi partnerji, ki se jih s tem spravi v konkurenci v neugoden položaj; (e) uvrstiti v pogodbene pogoje klavzule, ki zahtevajo privolitev strank v naknadne obveznosti, ki nimajo po svoji naravi ali tržni uporabi nikakršne zveze s predmetom pogodbe. (Vir: CLAORG)

Now that you've learned the English word for "omejevanje konkurence", maybe you also need Slovenian translation for your document, website, or app? You're in the right place!

We have experienced, native-speaking Slovenian translators that can help translate your business and personal documents, certified documents, website, app, or anything else.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate omejevanje konkurence

Learn how to say "restriction on competition" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Slovenian and English by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC