Toll Free: (800) 790-3680

Translate "odtok, odvodnja" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


odtok, odvodnja — osuszanie (Polish / polski)
1) usuwanie wody gruntowej lub powierzchniowej oraz wody z budynków, grawitacyjnie lub przez wypompowanie 2) wypływ wody z gleby dzięki perkolacji (proces polegający na przemieszczaniu wody powierzchniowej w dół przez pęknięcia, szczeliny i pory w glebie i skałach)

The original Slovenian definition:

odtok, odvodnja (Slovenian)
1) Odstranitev podtalnice, površinske vode ali deževnice s pomočjo gravitacije ali s črpanjem. 2) Izcejanje vode iz zemlje (proces, kjer se površinska voda premika po razpokah, stikih in se steka v zemljo in kamnine). (Vir: MGH / WHIT)

Looking for professional Slovenian translation? Now that you know what "odtok, odvodnja" in Polish is, Translation Services USA can provide that, too!

If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking Slovenian linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate odtok, odvodnja

Learn how to say "odtok, odvodnja" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Slovenian and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC