Translate "Oat" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Oat — Видове (Bulgarian / български)
Таксономична категория, разположена непосредствено под категория род и включваща близки, морфологично подобни индивиди, които действително или потенциално могат да се кръстосват.

Translate Oat

Learn how to say "Oat" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Bavarian and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey