Toll Free: (800) 790-3680

Translate "nyomanyag" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


nyomanyag — substancja śladowa (Polish / polski)
metale i niemetale, niezbędne dla procesów metabolicznych glonów, bezkręgowców i kręgowców; organizmy, które czerpią całą energię z procesu fotosyntezy są szczególnie uzależnione od rozpuszczalnych substancji śladowych

Translate nyomanyag

Learn how to say "nyomanyag" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hungarian and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC