Translate "Niederschlagserhöhung" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Niederschlagserhöhung — увеличаване на валежите (Bulgarian / български)
Увеличаване на валежите в следствие на промени в колоидалната устойчивост на облаците. Това може да бъде преднамерено или непреднамерено като при замърсяване на въздуха, при което се увеличават аерозолните концентрации и намалявя слънчевата светлина.

Translate Niederschlagserhöhung

Learn how to say "Niederschlagserhöhung" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey