Toll Free: (800) 790-3680

Translate "Niederschlag" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Niederschlag — opady atmosferyczne (Polish / polski)
woda w postaci ciekłej lub stałej spadająca z chmur na powierzchnię Ziemi albo osadzająca się bezpośrednio z atmosfery jako rezultat kondensacji pary wodnej na powierzchni Ziemi

Translate Niederschlag

Learn how to say "Niederschlag" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC