Translate "nichtionisierende Strahlung" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


nichtionisierende Strahlung — promieniowanie niejonizujące (Polish / polski)
promieniowanie, które nie zmienia struktury atomów, ale może powodować szkodliwe skutki biologiczne

Translate nichtionisierende Strahlung

Learn how to say "nichtionisierende Strahlung" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey