Translate "Neutralisierung" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Neutralisierung — zobojętnianie, neutralizacja (Polish / polski)
dodawanie zasady do roztworu kwasu lub odwrotnie w celu zobojętnienia roztworu

Translate Neutralisierung

Learn how to say "Neutralisierung" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey