Toll Free: (800) 790-3680

Translate "nariadenie" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


nariadenie — uredba, predpis, odredba (Slovenian / slovenščina)
Predpis, ki ga je uveljavila oblast, uveljavljen predpis sodnega postopka, zakon ali statut. V najbolj splošnem pomenu je izraz uporabljen za označevanje uzakonitve zakonodajnega telesa. (Vir: WESTS) Odredba - ministrov podzakonski pravni akt, s katerim se za izvajanje zakonov in drugih predpisov določijo ukrepi, ki imajo splošen pomen. - individualni ukrep sodišča v postopku, tudi dejanje sodišča, ki se nanaša neposredno na pravdni, nepravdni in izvršilni postopek. (Vir: SPL)
Ukrepanje; vodstveno ali vladno pravilo oziroma predpis; ureditveno načelo, navodilo. Odločba, ki jo predpiše nadrejena ali pristojna oblast in se nanaša na dejanja, ki so pod njihovo kontrolo.

Now that you've learned the Slovenian word for "nariadenie", maybe you also need Slovak translation for your document, website, or app? You're in the right place!

If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking Slovak linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate nariadenie

Learn how to say "nariadenie" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Slovak and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC