Translate "Nahrungskette" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Nahrungskette — хранителна верига (Bulgarian / български)
Поредица от организми на последователни трофични нива в едно съобщество, чрез която се предава енергия посредством храненето; енергията влиза в хранителната верига при фиксирането от първичните производители (главно зелените растения) и преминава към трев

Translate Nahrungskette

Learn how to say "Nahrungskette" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey