Translate "Nadelbaum" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Nadelbaum — иглолистни растения (Bulgarian / български)
Ред шишарко-образуващи растения, който включва почти всички голосеменни, растящи понастоящем. Повечето са високи, вечно зелени дървета с иглоподобни (например при боровете), линейни (например при елите), или люспести (например при кедрите) листа. Те са ха

The original German definition:

Nadelbaum (German)
Ein Baum mit Zapfen.

Translate Nadelbaum

Learn how to say "Nadelbaum" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey