Translate "Nährwert" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Nährwert — хранителна стойност на храната (Bulgarian / български)
Мярка за количеството или наличието на хранителни вещества в материалите, поемани и употребявани от хората и животните при хранене като източник на хранителни вещества и енергия.

Translate Nährwert

Learn how to say "Nährwert" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey