Translate "Nährstoffzyklus" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Nährstoffzyklus — cykl odżywczy (Polish / polski)
cykl biochemiczny, podczas którego składniki nieorganiczne przemieszczają się z gleby do żywych organizmów, powietrza i wody

Translate Nährstoffzyklus

Learn how to say "Nährstoffzyklus" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey