Translate "Nährstoffelimination" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Nährstoffelimination — usuwanie składników odżywczych (Polish / polski)
Oczyszczanie ścieków ze składników takich jak fosfor, azot w celu zapobiegania eutrofizacji zbiorników wodnych.

Translate Nährstoffelimination

Learn how to say "Nährstoffelimination" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey