Translate "muzike" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


muzike — muzyka (Polish / polski)
artystyczna kompozycja (układ) dźwięków lub tonów, wyrażająca myśli i odczucia poprzez składniki rytmu, melodii, harmonii i zabarwienie tonalne

Translate muzike

Learn how to say "muzike" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Walloon and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey