Toll Free: (800) 790-3680

Translate "mozdony" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


mozdony — lokomotywa (Polish / polski)
samoporuszający się silnik napędzany parą, elektrycznością lub olejem napędowym służący jako siła pociągowa na torach kolejowych

Translate mozdony

Learn how to say "mozdony" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hungarian and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC