Toll Free: (800) 790-3680

Translate "monitoringrendszer" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


monitoringrendszer — система за мониторинг (Bulgarian / български)
Координирана структура от сензорни и комуникационни устройства за наблюдение, установяване или записване на данни или функции, свързани с определена природна или изкуствено създадена система, с цел съставяне историята или предвиждане бъдещото развитие на

Translate monitoringrendszer

Learn how to say "monitoringrendszer" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hungarian and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC