Toll Free: (800) 790-3680

Translate "Monite" into Catalan (català)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Monite — dilluns (Catalan / català)
El primer dia de la setmana, el primer dia després del cap de setmana. És el dia de la Lluna. El dilluns es considera comunament com a primer dia de la setmana, tot i que tècnicament és el segon.

Translate Monite

Learn how to say "Monite" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Tahitian and Catalan by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC