Toll Free: (800) 790-3680

Translate "ministrstvo" into English

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


ministrstvo — ministry (English)
Any structure or edifice occupied by a body of top government administrators or other high ranking public officials selected or appointed by a head of state to manage certain aspects of a state's affairs. (Source: BLD)
The body of top government administrators or other high ranking public officials that are selected by a head of state to manage certain aspects of a state's affairs, as opposed to civil servants whose tenure is unaffected by public changes resulting from democratic elections or some other process. (Source: BLD)

The original Slovenian definition:

ministrstvo (Slovenian)
Telo najvišjih vladnih uradnikov ali drugih visokih uradnikov, ki jih je izbral državni voditelj, da vodijo določena področja državnih zadev. To je nasprotno javnim uslužbencem, opravljanje njihove službe je neodvisno od sprememb zaradi demokratičnih volitev ali drugih postopkov. (Vir: BLD) Ministrstvo - organ izvršilne oblasti države. Opravljajo naloge državne uprave neposredno. V svoji sestavi imajo upravne organe (uprave, urade in inšpektorate) in upravne organizacije (direkcije in agencije). (Vir: SPL)
Vse zgradbe ali poslopja, zasedena z najvišjimi vladnimi uradniki ali drugimi visokimi uradniki, ki jih je državni voditelj izbral ali določil za vodenje določenih področij državnih zadev. (Vir: BLD)

Now that you've learned the English word for "ministrstvo", maybe you also need Slovenian translation for your document, website, or app? You're in the right place!

If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking Slovenian linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people.

Our rates are competitive and customer satistfaction is guaranteed. Just get in touch with a sales representative for a Get Quote today and see what Translation Services USA can do for you!


Translate ministrstvo

Learn how to say "ministry" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Slovenian and English by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC