Toll Free: (800) 790-3680

Translate "mineralogija tal" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


mineralogija tal — mineralogia gleb (Polish / polski)
badanie tworzenia się, występowania, właściwości, składu i klasyfikacji minerałów występujących w glebie

The original Slovenian definition:

mineralogija tal (Slovenian)
Preučevanje sestave, nastanka, značilnosti, zgradbe in razvrstitve mineralov v prsti. (Vir: BJGEOa)

Looking for professional Slovenian translation? Now that you know what "mineralogija tal" in Polish is, Translation Services USA can provide that, too!

If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking Slovenian linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate mineralogija tal

Learn how to say "mineralogija tal" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Slovenian and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC